BESTUUR

Voorzitter:                Vacant
Secretaris:               Stefan Kattenberg mail naar secretaris@hv-etc.nl
Penningmeester:   Stefan Huiting mail naar penningmeester@hv-etc.nl
HTZ:                          Vacant mail naar htz@hv-etc.nl

Vertrouwenspersoon van Handbalvereniging E.T.C.

 

Handbalvereniging E.T.C. wil een (sociaal) veilige handbalbalvereniging zijn,
waar iedereen met plezier kan handballen en zich ook echt thuis voelt. Dat
betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen
om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld,
discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste
omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen.
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze
vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de
ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene
direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht,
schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond
blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te
kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met mij op en
wij gaan samen op zoek naar een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan
ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen doen. Blijf er dus
niet mee rondlopen en neem gerust contact op!
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de
sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve
kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de
regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping,
matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van
respect, vriendschap en fair play aantasten. 
Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier
kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn
met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke
dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer
je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk
gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit
en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf
altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. 

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!
Binnen Handbalvereniging E.T.C. is Stefan Kattenberg aangesteld als
Vertrouwenspersoon deze is te bereiken via vertrouwenspersoon@hv-etc.nl. Je kunt bij hem terecht over alles wat je dwars zit.
Kijk voor meer informatie over Vertrouwenspunt Sport op hun site. Klik hier
om er gelijk naar toe te gaan.